Skip to main content

Mặc dù yếu tố chính của logistics là bảo đảm việc phân phối một sản phẩm, hậu cần cũng phục vụ nhiều chức năng khác. Các chức năng này bao gồm lưu kho, quản lý hàng tồn kho, thực hiện đơn đặt hàng, lập kế hoạch và phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ logistics khác. Bổ sung các chức năng của quản lý hậu cần bao gồm dịch vụ khách hàng, phối hợp với các nhà sản xuất, tìm nguồn cung ứng và mua sắm. Công nghệ thông tin là một trong những phần quan trọng nhất của quản lý hậu cần. Công nghệ hiện nay cho phép các doanh nghiệp định vị một sản phẩm bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm tại bất kỳ vị trí nào trên thế giới.

Leave a Reply